Наукові школи

Наукові школи

Положення про наукові школи в НАУ

ПОЛОЖЕННЯ

про наукові школи у Національному авіаційному університеті

 

1. Загальні положення

 

1.1.  Наукова школа – це усталений науковий колектив,    що сформувався за певний  період науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані на розв’язання довготривалих завдань за  певними  науковими напрямами,  виходячи з необхідності підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу держави у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Отримані наукові результати, повинні бути визнані як в Україні, так і за її межами.

 

1.2. На колектив наукової школи покладається завдання визначення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в галузі, вироблення рекомендацій  щодо вдосконалення  галузевої державної науково-технічної політики та здійснення експертних функцій у галузі.

 

1.3. Одним із основних критеріїв існування наукової школи є наявність її керівника. Наукова школа очолюється її засновником або продовжувачем.

Засновником наукової школи може бути доктор технічних наук, професор, який тривалий час працював за відповідним науковим напрямком, наукові здобутки якого визнані як вітчизняною так і світовою спільнотою та під керівництвом якого були захищені не менше 3 докторів та 10 кандидатів наук.

Продовжувачем наукової школи може бути доктор технічних наук, професор, який тривалий час працював за відповідним науковим напрямком, наукові здобутки якого визнані як вітчизняною так і світовою спільнотою та під керівництвом якого були захищені докторські і кандидатські дисертації.

Науковий керівник очолює та ініціює проведення   наукових  експертиз,   визначення   концептуальних     напрямів   наукових досліджень на державному рівні, важливих народногосподарських, науково-технічних, інноваційних та інвестиційних проектів у відповідній галузі

 

1.4.  Наукова школа є базовою структурою у підготовці кадрів вищої кваліфікації певного напряму (докторів та кандидатів наук). Наукова школа повинна бути надійним осередком для трансформування та модернізації існуючої системи підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом та розробити свою власну модель підготовки молодих науковців.

 

1.5.  Колектив наукової школи створює належні умови аспірантам, докторантам та науковцям,   які   працюють   над  докторськими   та   кандидатськими   дисертаціями   в наукових напрямах, що охоплює ця школа.

 

1.6. Статус наукової школи визначає науково-технічна  рада університету.

 

2. Завдання та організаційні засади

 

2.1.3авданням наукової школи є формування потужного наукового потенціалу з докторів наук (не менше 3 осіб) та кандидатів наук (не менше 10 осіб), що виконують науково-дослідні роботи за напрямами даної школи, результати яких періодично публікуються у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. До першочергових завдань також входить створення та реалізація аналітичних проектів, які б всебічно характеризували наявний науковий потенціал та можливості школи щодо здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, реалізації розробок в інтересах держави.

 

2.2. Колектив   наукової   школи   підтримує,   продовжує   та   розвиває   наукові традиції засновників школи, проводить аналіз та оцінку якості галузевих наукових та науково-технічних програм, комплексних планів державного рівня та урядових доручень.

 

2.3. Основними доробками школи вважаються:

–    найважливіші фундаментальні і прикладні дослідження у визначених наукових напрямах;

–   підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук) за науковими напрямами школи;

–  наукові видання (монографії, наукові статті, підручники,  навчальні посібники та методичні розробки, а також патенти), в тому числі з високим індексом цитування;

–  громадське визнання досягнень представників школи (премії, конкурси, гранти, нагороди;

–    участь у наукових форумах міжнародного рівня;

– залучення до наукової діяльності за напрямами школи студентів, аспірантів, докторантів.

 

2.4.  Наукова   школа   є   ініціатором   і   організатором   проведення   міжнародних, всеукраїнських  та   регіональних  конференцій,   симпозіумів,   наукових  семінарів  за відповідними напрямами, систематичного проведення спільних наукових секцій з НАН України,   галузевими   міністерствами   і   відомствами,   зарубіжними   академіями   наук, університетами  та   іншими   науковими   центрами,  а  також  встановлення   постійних ділових контактів і розвитку взаємовигідного співробітництва з провідними діловими організаціями,  загальноукраїнськими  і  регіональними  об’єднаннями   промисловців  і підприємців.

 

2.5.  Представники школи можуть входити до складу спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій, експертних рад ВАК України, редколегій провідних фахових видань.

 

2.6.  Представники школи можуть виступати експертами, опонентами за певними науковими напрямами.

 

3. Права і обов’язки фахівців наукової школи

 

Фахівці наукової школи можуть:

3.1. Представляти  університет  на  державному     та   міжнародному  рівнях  при обговоренні проблем за науковими напрямами школи.

 

3.2.  Подавати    пропозиції   щодо   формування   державних    науково-технічних програм та програм наукових досліджень університетського рівня.

3.3.  Брати    участь    у    координаційних,    проблемних,    спеціалізованих    радах та       Вченій       раді університету при обговоренні питань,  що стосуються  наукових напрямів школи.

 

Проректор з наукової роботи                                           В. Харченко

 

 

Pin It on Pinterest

Share This