Кафедра авіоніки

Завідувач кафедри – Павлова Світлана Вадимівна, доктор технічних наук, с.н.с.

Спеціальність 173 «Авіоніка»

Спеціалізація: Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання

Тел.. (044) 497-80-08, (044) 406-74-33, (066) 103-99-13

e-mail: psv@nau.edu.ua ,  avionika2006@ukr.net

Сайт: avionics.nau.edu.ua

За спеціальністю 173 «Авіоніка» та  спеціалізацією «Комплекси пілотаж-но-навігаційного обладнання» кафедра авіоніки при широкому долученні ба-гатьох профільних кафедр університету готує магістрів з поглибленими пра-вовими, соціально-гуманітарними та професійними знаннями, вміннями та на- вичками роботи з розробки, дослідження, льотно-технічної експлуатації авіа-ційної електроніки – авіоніки сучасних і перспективних повітряних суден.

Підготовка таких фахівців орієнтується на формуванні освіченої, гармо-нійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення та аналізу набутих знань, професійної мобільності та швидкості адаптації до змін і розвитку авіаційної галузі, в інформаційній, економічній та соціально-куль-турних сферах, технологіях, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Враховуючи, що авіоніка є надзвичайно комп’ютеризованим  і високо-автоматизованим сучасним обладнанням, то за рівнем знань випускник отри-мує можливість працювати в авіакомпаніях, на авіабудівних та авіаремонт-них заводах, конструкторських бюро, випробувальних та сертифікаційних центрах, в транспортно-диспетчерських службах тощо та можливість подаль-шого навчання в аспірантурі, поглиблюючи і розширюючи отримані знання та вміння. Звичайно, такий випускник з успіхом може працювати і в інших галузях економіки, праця людей в яких потребує знань сучасної техніки і новітніх технологій.

Панорама лабораторій

Pin It on Pinterest

Share This