Одарченко Роман

доцент кафедри ТКС

406-71-25


Народився 2 травня 1988 року в с. Култук Слюдянського району Іркутської області.

У 2005 р. закінчив з відзнакою Спеціалізовану природничо-математичну школу при Дніпропетровському національному університеті у м. Нікополь Дніпропетровської області.

У 2005-2010 р. — Національний авіаційний університет. Отримав диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю „Телекомунікаційні системи та мережі” та здобув кваліфікацію магістра.

З 09.2010 по 06.2010 працював асистентом на кафедрі телекомунікаційних систем Інституту аеронавігації Національного авіаційного університету.

2010-2013 р.р. денна аспірантура Національного авіаційного університету за спеціальністю 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі».

2011 — 2013 за сумісництвом працював доцентом на кафедрі телекомунікаційних систем Інституту аеронавігації Національного авіаційного університету та викладав в Державному закладі «Київський коледж зв’язку».

Викладав наступні дисципліни: «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», «Захист інформації в телекомунікаційних системах», «Безпека інформаційно-комунікаційних систем», «Основи електроніки», «Основи схемотехніки», «Безпека інформаційних мереж та систем», «Перспективні системи зв’язку», «Інформатика», «Програмування», «Паралельні та розподілені обчислення» тощо.

В 2011 році на підставі захисту кваліфікаційної роботи на тему: «Оптимізація структури бездротового сегменту комп’ютерних мереж» здобув науковий ступінь кандидата наук Національного авіаційного університету в галузі технічних наук.

04.07. 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.02 — «Телекомунікаційні системи та мережі» на тему « МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ», науковий керівних д.т.н., професор Г.Ф. Конахович.

З 09.2013 р. доцент кафедри ТКС ІАН. На кафедрі викладаю наступні дисципліни для студентів інституту Аеронавігації: «Телекомунікаційні та інформаційні мережі», «Розповсюдження радіохвиль в природному середовищі», «Основи електроніки».

З 09.2013 р. заступник директора ІАН з науково-методичної роботи.

Наукова діяльність.

Напрям наукової діяльності — дослідження сучасних телекомунікаційних систем та мереж, принципів їх функціонування та удосконалення; дослідження методів передачі даних у стільникових мережах другого – четвертого поколінь.

Має 40 публікацій, у тому числі 22 наукових публікації у фахових виданнях, 4 патенти на корисні моделі.

Підготував до друку 2 лабораторних практикуми із дисциплін «Безпека інформаційно-комунікаційних систем» та «Основи електроніки».

Приймав участь у наступних науково-дослідних роботах: 

1. НДР «Розроблення теоретичних засад зі створення моделей телекомунікаційних систем інтегрованого обслуговування» , № 75/22.01.02 (2011 – 2012 роки) – Національний авіаційний університет.

2. НДР «Цифрове звукове мовлення з стеганографiчною обробкою iнформацiї», № 9/22.01.02 (2012-2013) – Національний авіаційний університет.

3. НДР № 674-ДБ10 “Технологія створення, експлуатації та експертизи комплексних систем захисту інформації” (№ ДР 0110U000225) – Національний авіаційний університет.

 1. Одарченко Р. С. Економічна ефективність впровадження систем захисту стільникових мереж 4G / Р. С. Одарченко, С. Ю. Лукін // Системи обробки інформації : зб. наук. Праць. – Вип. 4 (102). – Т. 2. Інформаційна та економічна безпека. – Х. : В-во Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2012. – С. 51–56.
 2. Аналіз залежності кількості абонентів стільникових мереж від доходів населення / Г.Ф. Конахович, І. О. Козлюк, В. В. Ткаченко, Р. С. Одарченко // Наукоємні технології. – 2012. – №. 3 (15). – С. 48–51.
 3. Конахович Г. Ф. Адаптивна зміна тривалості циклічного префіксу OFDM-символу при багатопроменевому поширенні радіосигналу / Г. Ф. Конахович, Р. С. Одарченко, О. В. Марченко // Наукоємні технології. – 2012. – Вип. 4 (16). – С. 116–121.
 4. Одарченко Р. С. Оцінка імовірності бітової помилки та пропускної здатності каналів антенних МІМО-систем / Р. С. Одарченко // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – Спецвипуск № 2. – С. 57–67.
 5. Конахович Г. Ф. Методика визначення радіусу зони обслуговування точки доступу стандарту ІЕЕЕ 802.11g / Г. Ф. Конахович, М. Г. Луцький, Р. С. Одарченко // Защита информации. – 2010. – Вып. 17. – С. 269–277.
 6. Методика визначення загального рівня опромінення персоналу в сучасному інформаційному просторі / А. В. Карпов, Г.Ф. Конахович , Г.С. Конахович, Р.С. Одарченко // Наукоємні технології. – 2010 – Вип. 2. – С. 116–121.
 7. Розробка пристрою для визначення еквівалентного шкідливого електромагнітного випромінювання / А. В. Карпов, Г. Ф. Конахович , Г. С. Конахович, Р. С. Одарченко // Наукоємні технології. – 2010. – Вип. 2 – С. 112–115.
 8. Оцінка якості відновлення мови в захищених бездротових каналах зв’язку / Г. Ф. Конахович, Ю. В. Беженар, О. Г. Голубничий , Р. С. Одарченко // Безпека інформації. – 2012. – № 1. –С. 37–41.
 9. Кодирование речи с линейным предсказанием / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, В. Г. Потапов, В. Г. Тараненко, О. П. Ткаліч // Захист інформації : науково-технічний журнал. 2010. – № 4 (49). – С. 106–114.
 10. Передача речи в системах цифровой связи / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, В. Г. Потапов, А. Г. Тараненко, О. П. Ткалич // Електроніка та системи управління. – 2011. – № 4 (30). – С. 5–11.
 11. Аналіз витрат на систему абонентського доступу заданої пропускної здатності / В. В. Антонов, О. О. Горбунов, Р. С. Одарченко, С. М. Паук, В. Г. Потапов // Електроніка та системи управління. – № 3 (33). – 2012. – С. 108–116.
 12. Особливості обслуговування трафіка у мережах авіаційного електрозв’язку / О. П. Нечипорук, Р. С. Одарченко, С. М. Паук, В. Г. Потапов, О. П. Ткаліч // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – Т. 9. – 2011. – №1. – C. 22–27.
 13. Багатокритеріальний підхід до визначення доцільності використання технології кабельних мереж / О. П. Нечипорук, В. В. Антонов, Р. С. Одарченко , Ю. О. Петрова // Електроніка та системи управління. – 2010. – № 3 (25). – С. 89–95.
 14. Одарченко Р. С.  Використання мови С++ Builder для розробки освітніх програм / Р. С. Одарченко, І. В. Сліпухіна, О. І. Полігенько // Інженерія програмного забезпечення. – 2011. – Вип. 1 (5). – С. 54–59.
 15. Одарченко Р. С. Підвищення ефективності інформаційних технологій в логістиці / Р. С. Одарченко, О. Є. Печериця // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – № 3 (17). – Х. : НФАУ. – 2011. – С. 74–79.
 16. Одарченко Р. С. Аналіз вразливостей систем захисту інформації в мережах WiMAX та методів їх усунення / Р. С. Одарченко, Ю. В. Беженар, А.О. Ксендзенко // Защита информации : зб. науч. трудов. – Вып. 18. − К. : НАУ, 2011. − С. 39−44.
 17. Обчислення контрольованої зони радіозакладних пристроїв / П. О. Андрухович, А. О. Шевченко, Р. С. Одарченко, М.С. Одарченко // Захист інформації. – Вип. 1 (29). – 2010. – С. 302–306.
 18. Пат. України № 76902 МПК H04J 11/00. Спосіб адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів // Одарченко Р. С., Конахович Г. Ф., Голубничий О. Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206629; заявл. 31.05.12; опубл. 25.01.13. Бюл. № 2.
 19. Пат. України № 76901 МПК H04J 11/00. Пристрій для адаптивної зміни тривалості циклічного префікса OFDM-символа при формуванні OFDM-сигналів // Одарченко Р. С., Конахович Г. Ф., Голубничий О. Г.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201206628; заявл. 31.05.12; опубл. 25.01.13. Бюл. № 2.
 20. Пат. України № 63174, МПК G01R 29/08. Детектор шкідливого електромагнітного випромінювання / Конахович Г. Ф., Конахович А. С., Одарченко Р. С.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201105000; заявл. 20.04.11; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.
 21. Odarchenko R. S. Algorithm of adaptive changes of the OFDM-symbols cyclic prefix duration in modern wireless communication systems / R. S. Odarchenko // The fіfth world congress “Aviation in the XXI century”. – P. 21.72–21.76.
 22. Algorithm of definition of zones of service of access points of standard IEEE 802.11 / G. F. Konahovich, O. P. Velichko, R. S. Odarchenko, Y. О. Petrov // The fourth world congress “Aviation in the XXI century”. – Р. 21.72–21.76.
 23. Одарченко Р. С. Методи зменшення імовірності бітової помилки в каналах антенних систем МІМО / Р. С. Одарченко // Проблеми та перспективи розвитку авіації та космонавтики : І Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених, м. Київ, 24–25 жовтня 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 44.
 24. Ткаченко В. В. Методи прогнозування попиту на послуги мереж LTE / В.В. Ткаченко, Р. С. Одарченко, Ю. О. Петрова // Політ-2011. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2011 р.: тези доп. – К. : НАУ, 2011. – С. 30.
 25. Перспективи та рекомендації по впровадженню стільникового зв’язку 4-го покоління / В. В. Ткаченко, Р. С. Одарченко, В. С. Повхліб, Т. Р. Андрійченко // Проблеми навігації та управління рухом : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 21–22 листопада 2011 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011. – С. 122.
 26. Одарченко Р. С. Аналіз перспектив технології WiMAX в Україні / Р. С. Одарченко, Ю. О. Петрова // Політ-2011. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2010 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2011. – С. 29.
 27. Одарченко Р. С. Альтернативи розвитку телекомунікаційного ринку України / Р. С. Одарченко, В. В. Ткаченко, В. С. Повхліб // Проблеми навігації та управління рухом : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 28–29 листопада 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 99
 28. Одарченко Р. С. Порівняльний аналіз технологій 3-го та 4-го поколінь Р. С. Одарченко, О. О. Полігенько // Політ-2011. Сучасні проблеми науки : міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів, 7–9 квітня 2011 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2011. – С. 31.
 29. Одарченко Р. С. Оцінка якості обслуговування абонентів мереж WiMAX / Р. С. Одарченко, Т. П. Романюк // Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : науково-практична конференція : тези доп.. – К. : НАУ, 2012. – С. 55.
 30. Якість обслуговування абонентів стільникових мереж / Р. С. Одарченко , К. В. Величко, А. В. Ткач, Ю. В. Чуприна // Проблеми навігації та управління рухом розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 21–22 листопада 2011 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011. – С. 122.
 31. Методи підвищення якості обслуговування мереж WiMAX / Р. С. Одарченко , П. Ю. Войдюк, Т. Р. Андрійченко, В. С. Повхліб // Проблеми навігації та управління рухом розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та отрганізації повітряного руху CNS/ATM : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів; м. Київ, 21–22 листопада 2011 р. : тези доповідей / редкол. : М.С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2011. – С. 122.
 32. Одарченко Р. С. Підвищення ефективності методів боротьби із міжсимвольною інтерференцією у безпроводових каналах мереж WiMAX та LTE / Р. С. Одарченко // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2012) : Х ювілейня міжнародна науково-практична конференція, Дніпропетровськ, 21–23 листопада 2012 р. : матеріали. – Д. : В-во Дніпропетровськоко університету, 2012. – С. 219–221.
 33. Одарченко Р. С. Дослідження моделей втрат радіосигналу для діапазону 3,5 ГГц в мережах WiMAX / Р. С. Одарченко // Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, м. Київ, 28–30 листопада 2012 р. : тези доповідей / редкол. : М. С. Кулик та ін. – К. : НАУ, 2012. – С. 47.

Pin It on Pinterest

Share This