Креденцар Світлана

доцент кафедри АНС

406-71-25


Народилась 1 січня 1983 року в м.Сєвєродонецьк Луганської області.

У 2000р. закінчила Сєвєродонецький колегіум від Києво-Могилянської академії у м. Северодонецьку.

У 2000-2005р. – Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Комп’ютерні системи та мережі” та здобула кваліфікацію магістра.

З 07.2005 по 09.2005 працювала інженером-електроніком у відділі розробки електронних пристроїв у НВП «Микротерм», м. Северодонецк.

2005-2008 р.р. очна аспірантура Національного авіаційного університету за спеціальністю «Автоматизовані системі управління та прогресивні інформаційні технології».

2006 – 2008 молодши й науковий співробітник Національного авіаційного університету.

З 09.2006 по 06. 2009 роки асистент кафедри АНС ІІДС. Викладала наступні дисципліни: “Комп’ютеризовані мережі і бази даних”, “Системотехніка й основи проектування”, “Інтерактивні системи і відображення інформації” , ” Комп’ютерні технології ” та ” Проектування аеронавігаційних систем “.

З 09.2008 по 06.2010 роки асистент кафедри ЗТ ІМГ. Викладала наступні дисципліни” Авіаційні геоінформаційні комплекси ” , ” Управління територіальним розвитком ” , ” Системний аналіз ” .

З 07.2009 по 09.2010 роки асистент кафедри АНС ІАН. Викладала наступні дисципліни: ” М ережі та бази даних”, ” Інформаційні технології ” , ” Операційні системи та системи програмування ” , ” Геоінформаційні системи ” , ” Інтегровані аеронавігаційні системи ” .

06. 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – «Інформаційні технології» на тему « МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ЗОРОВИХ ОБРАЗІВ ДИНАМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ», науковий керівних д.т.н., професор М.І. Васюхін.

З 09.2010 р. доцент кафедри АНС ІАН. На кафедрі викладаю англійською, російською та українською мовами наступні дисципліни для студентів інституту Аеронавігації: ” Мережі та бази даних”, “Інформаційні технології”, “Операційні системи та системи програмування”, “Геоінформаційні системи”.

З 10.2011 р. заступник директора ІАН з науково-методичної роботи.

У квітні 2012 року отримала вчене звання доцента по кафедрі аеронавігаційних систем.

Наукова діяльність.

Напрям наукової діяльності – дослідження нових інформаційних технологій та геоінформаційних систем для підвищення ефективності відображення зорової інформації на екранах аеронавігаційних систем, дослідження процесів представлення поточної динамічної обстановки на екранах аеронавігаційних систем, розробка методів та засобів побудови зорових образів динамічної обстановки на екранах аеронавігаційних геоінформаційних систем реального часу.

Має 31 публікацію, з них 29 наукових та 2 навчально-методичні, у тому числі 19 наукових публікацій у фахових виданнях. Підгодувала у співавторстві навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Мережі та бази даних» (лист МОНмолодьспорту 1/11-5743 від 26.04.12).

Приймала участь у наступних науково-дослідних роботах: 

1. НДР «Технологія побудови інтегральної інтелектуальної системи захисту важливих та особливоважливих об’єктів», шифр М/98-2005, державний реєстраційний номер 0105U007850(2005р) – Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

2. НДР «Розробка наукових основ і технології побудови автоматизованої системи агроекологічного моніторингу і паспортизація земельних територій, які звільняються в процесі конверсії», шифр М/129-2005, державний реєстраційний номер 0105U007849 (2005р.) – Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

3. НДР «Розробка наукових основ побудови інтегрованих інтерактивних геоінформаційних аеронавігаційних комплексів реального часу», шифр 298-ДБ06, державний реєстраційний номер 0106U004129 (2006-2008р.) – Національний авіаційний університет.

4. НДР «Інтерактивна система захисту особливо важливих об’єктів», шифр т/д 1721, державний реєстраційний номер 0105U003848 (2005-2007р.) – Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

5. НДР «Концепція побудови та розробка компонентів автоматизованої інтегрованої системи виявлення та попередження надзвичайних ситуацій при захисті території аеропорту», шифр М/232-2007, (2007-2008р.) – Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

6. НДР «Енциклопедія аеронавігації», № 66/14.01.01 (2009 – 2010 роки) – Національний авіаційний університет.

7. НДР «Інтелектуальна система навчання процедури керування повітряним рухом в критичних ситуаціях», шифр 731-ДБ11 державний реєстраційний номер № 0111U000545 (2011 – 2012 роки) – Національний авіаційний університет.

8. НДР «Розробка мережевих електронних навчальних курсів за дисциплінами кафедри АНС», № 94/22.01.01 (2011 – 2012 роки) – Національний авіаційний університет.

п\п

Назва

Харак-тер

роботи

Вихідні дані

Обсяг,

стор.

Спів –

автори

1

2

3

4

5

6

І. Наукові праці, опубліковані до захисту дисертації

1

Метод преобразования изображения и символов в системах защиты особо важных объектов

Тези доповіді

Физическая ядерная безопасность: I междунар. форум, 23-25 ноября 2005 г.: тез. докл. – К., 2005. – С.50-55.

6

Васюхин М.И.,
Касим А.М.,
Пономарев С.А.

2

Алгоритм поиска в прямоугольной области для геоинформационных комплексов реального времени

Стаття

Вестник Херсонского национального технического университета. –2006. – №1(24). – С.50-60.У фаховому виданні.

10

Васюхин М.И.,
Бородин В.А.

3

Проблемы построения динамических сцен, выводимых на экран геоинформационных комплексов реального времени

Стаття

Вестник Херсонского национального технического университета. –2006. – №1(24). – С.249-254.У фаховому виданні.

 

6

Васюхин М.И.,
Пономарев С.А.,
Смолий В.В.

4

Методи генерації складних просторових переміщень при представленні повітряної обстановки (для центрів оперативного управління)

Стаття

Технологические системы. – 2006. – №3(35). – С.5-7.У фаховому виданні.

3

Васюхін М.І.,
Касім А.М.

5

Перспективы применения параллельных вычислений и кластерных вычислительных систем с системах отображения воздушной обстановки

Тези доповіді

АВІА–2006: VII міжнар. наук.-техн. конф., 23 –25 квітня 2006 р.: тези доп. – К., 2006. – Т.1. – С. 21.113-21.116.

4

6

Методы организации динамических сцен в геоинформационных комплексах перативного управления

Стаття

Вестник Херсонского национального технического университета. – 2007. – №4(27). – С.72-76.
У фаховому виданні.

5

Васюхин М.И.,
Капштык О.И.,
Касим А.М.

7

Общие принципы проектирования программного обеспечения геоинформационной части аэронавигационных комплексов реального времени

Тези доповіді

Інженерія програмного забезпечення 2006: всеукр. конф. аспірантів і студентів, 4-5 грудня 2007 р.: тези доп. – К., 2007. – С.143-149.

7

Касим А.М.

8

Метод восстановления картографического фона при организации динамической сцены для анализа воздушной обстановки в реальном времени

Стаття

Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2007. – Вип.9. – С.24-31.
У фаховому виданні.

8

Васюхин М.И.,
Капштык О.И.

9

Методы построения тематических карт в системах представления воздушной обстановки

Стаття

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. –  №3. – С.212-215.
У фаховому виданні.
 

4

Васюхин М.И.,
Капштык О.И.,
Миронченко Ю.И.,
Пюшки Л.

10

Метод ускоренного поворота сложного символа при построении динамической зрительной сцены в аэронавигационных геоинформационных системах реального времени

Стаття

Вестник Херсонского национального технического университета. – 2008. – №1(30). – С.281-287.
У фаховому виданні.

7

Васюхин М.И.,
Капштык О.И.

11

Модель процесса построения динамической сцены в аэронавигационных геоинформационных системах реального времени

Стаття

Наукові праці Донецького націо-нального технічного університету. Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. – 2008. – №9(132). – С.119-125.
У фаховому виданні.

7

Васюхин М.И.,
Гулевец В.Д.

12

Особливості функціонування аеропортів та методи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

Тези доповіді

Наукові проблеми розробки, модерні-зації та застосуван-ня інформаційних систем: 17 наук.-техн. конф., 24-25 квітня 2008 р.: тези доп. – Житомир, 2008. – Ч.1. – С.188-189.

2

Васюхін М.І.,
Лобанчикова Н.М.

13

Структура канала вывода информации на экран аэронавигационной геоинформационной системы реального времени

Стаття

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. – 2009. – №10(133). – С.152-155.
У фаховому виданні.

4

14

Методика выбора наиболее оптимально-го состава методов, обеспечивающих построение зрительного образа динамической обстановки на экранах АНГС РВ

Стаття

Вісник Національного авіаційного університету. – 2009. – №2. – С. 123-128.
У фаховому виданні.

6

Бородин В.А.

15

Модульно-иерархическая структура базы картографических данных  и метод быстрого построения картографического фона на экране аэронавигационной геоинформационной системы реального времени

Стаття

Вестник Херсонского национального технического университета. – 2009. – №1(34). –С. 218-224.

У фаховому виданні.

 

 

7

Васюхин М.И.

16

Методика построения зрительного образа динамической обстановки в аэронавигационной геоинформационной системы реального времени

Тези доповіді

Технологія – 2009: ΧΙΙ всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспіран-тів і молодих вчених, 16-17 квітня 2009 р.: тези доп. – Сєвєродонецьк, 2009. – Ч.2. –С.52-54.

3

Васюхин М.И.,
Смолий В.В.

17

Методика построения динамической сцены в аэронавигационных геоинформационных системах реального времени

Тези доповіді

АВІА–2009: IХміжнар. наук.-техн. конф., 21–23 вересеня 2009 р.:

тези доп. – К.,

2009. – Т.1. –

С. 3.27-3.30.

 

4

Васюхин М.И.

ІІ. Наукові праці, опубліковані після захисту дисертації

18

Модель автоматизованої системи захисту території аеропорту від несанкціонованого доступу

Стаття

Захист інформації. – 2010. – №4(49). –С.5-10.

У фаховому виданні.

 

6

Лобанчикова Н.М.

1

2

3

4

5

6

19

Методика и состав информационной технологи построения динамической сцены в аэронавигационных геоинформационных системах реального времени

Стаття

Вісник Житомирсь-кого державного технологічного університету. Технічні науки. – 2010. – №III(54). – С. 66-71.У фаховому виданні.

6

Шаронов С.А.

20

Метод прискореної побудови картографічного фону на екрані аеронавігаційних геоінформаційних систем реального часу

Стаття

Вісник Національ-ного авіаційного університету. – 2011. – №1(46). –С. 39-45.

У фаховому виданні.

7

Лобанчикова Н.М.

21

Аналіз сучасних геоінформаційних програм для рішення аеронавігаційних задач

Тези доповіді

Информационные управляющие сис-темы и компьютер-ный мониторинг 2011: міжнар. наук.-техн. конф. студен-тів і молодих вче-них, 11-13 квітня2011 р.: тези доп.  – Донецьк, 2011. – Т.3. – С. 8-12.

5

Богуненко М.М., Знаковська Є.А.

22

Алгоритмы восстановления картографического фона при организации эволюций сложного символа, отображаемого на экране АНГС РВСтаттяВестник Херсонского национального технического университета. – 2011. – №41. –
С. 226-233.
У фаховому виданні.
 

8

23

Застосування RUP методології для побудови компонент аеронавігаційних систем

Тези доповіді

Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітря-ного руху CNS/ATM: науково-методична конференція, 21-23 листопада 2011 р.: тези доп. – К.,
2011. – С.63.

1

Бородін В.А.

1

2

3

4

5

6

24

Концептуальная модель построения динамической сцены оперативного управления на экранах систем отображения текущей обстановки

Стаття

Актуальні проблеми економіки. – 2011. –№10(124). – С.234-240.У фаховому виданні.

7

Васюхин М.И., Гулевець В.Д.

25

Actual GIS systems analysis for solving airnavigation problems

Стаття

Proceedings of heNationalAviationUniversity. – 2011. – №3(48). – С.66-74.У фаховому виданні.

9

Bogunenko M., Znakovskaya E.

26

Розвиток аеронавігаційного обслуговування

Стаття

Вісник Національно-го авіаційного уні-верситету. – 2011. – №4(49). – С. 57-62.У фаховому виданні.

6

Алексєєв О.М., Скоробагата Х.Р.

27

Застосування методології Rational Unified Process для побудови аеронавігаційних систем

Стаття

Вісник Житомирсь-кого державного технологічного університету. Технічні науки. – 2011. –  №4(59). – С.118-121.У фаховому виданні.

4

Бородін В.А.

28

Використання ГІС-технологій в аеронавігації

Тези доповіді

ХІХ науково-практична конференція «Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення», Житомир, 19 квітня 2012: тези доповідей. Ч. 1.– Житомир: ЖВІ НАУ, 2012. – С. 105.

1

Братишко А., Рябчинський Д.

29

Software implementation methods of detection and resolution of potential conflicts between aircraft on a collision track

Тези доповіді

Всеукр. НТК «Проблеми розвитку глобальної системи зв’язку, навігації, спостереження та організації повітряного руху CNS/ATM», Київ, 29 листопада 2012: Тези доповідей. – Київ: НАУ-Друк, 2012. – С. 27.

1

Povoroznuyk M.,Chorna M.

ІІІ. Основні навчально-методичні праці

30

Networks and databases

Методичні вказівки

Term paper Method Guide. – К.: NAU, 2012. – 27 p.

27

Babij H.V.

31

Геоінформаційні системи

Лабораторний практикум

Лабораторний практикум. – К.: НАУ, 2012. – 40 с.

40

Богуненко М.М.
Креденцар С.М.

31

Мережі та бази даних

Навчальний посібник

Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2013. – 328 с.

328

Харченко В.П.
Креденцар С.М.

Pin It on Pinterest

Share This